DJ KRUSH & TOSHINORI KONDO - KI-OKU01. Toh - Sui.
02. Tobira - 1.
03. Ha - Doh.
04. Sun is shining.
05. Mu - Chu.
06. Tobira -2.
07. Fu - Yu.
08. Ki - Gen.
09. Ko - Ku.
10. Shon - Ka.
11. Bu - Seku.
12. Tobira - 3.

DESCARGAR!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario